Документи

Заповед за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ №67 19/06/2019 година

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ №1 06/06/2019

Баланс на бюджета за 2019 година. Начален план ДГ „Валентина“ гр. Ямбол

Удостоверение за завършено ПУО – ДГ „Валентита“ гр. Ямбол

Баланс на бюджета за 2018 година. Начален план ДЕТСКА ГРАДИНА „ВАЛЕНТИНА“

Бюджет за делегирани от държавата и местни дейности с тримесечно разпределение ДГ „Валентина“ за 2017 година

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на община Ямбол.

Правилник за дейността на ДГ „ВАЛЕНТИНА“

Стратегия за развитие на детска градина „Валентина“ за периода 2016-2020 година.

Обществен съвет към детската градина „Валентина“ – орган за подпомагане и граждански контрол в управлението