Документи

Документи за учебната 2022-2023г.

Правилник за дейността на ДГ Валентина 2022-2023 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023Г. НА ДГ ВАЛЕНТИНА

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ . ВАЛЕНТИНА 2020-2024Г

ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

МОДЕЛ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦАТА ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДГ ВАЛЕНТИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023Г. (2)

ПЛАН -ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ ВАЛЕНТИНА ЯМБОЛ 2020-2024Г

Документи за учебната 2021-2022г.

Списък на децата приети за учебната 2022-2023г.

Предстоящи обучения по плана за квалификацията на педагогическите специалисти

МЕРКИ за намаляване на рисковете от инфекция

Годишен план за учебната 2021-2022 г на ДГ Валентина

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване качектвото на образование

Организация на учебния ден

План-програма за превенция на ранното напускане на децата от детска градина

Правилник за дейността на ДГ Валентина

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвимите групи

Програмна система на ДГ Валентина

Седмично разписание на педагогическите ситуации

Стратегия за развитие на ДГ Валентина за периода 2020-2024г

Модел за адаптация на децата при постъпване на ДГ

 

Документи за учебната 2020-2021г.


 


Отчети