Срокове

Срокове

Касиер – домакинът е длъжностно лице, което е отговорно за начисляването, събирането и отчитането на събраните таски. Таксите за ДГ се заплащат от първо до десето число на месеца. За всяка заплатена такса касиер домакинът издава квитанция.