„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

 

 

През периода 01.07.2023г. – 31.12.2023г. дейностите по приключилия вече проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ се изпълняват благодарение на  Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

С помощта на финансовата подкрепа на проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в ДГ „Валентина” – град Ямбол продължаваме работа по   Дейност2 Предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищното образование, вкл. на деца от Украйна и от други чужди образователни системи чрез назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. За целите на проекта е назначен психолог.

Финансирането, което получи детската градина по Дейност 2 е на стойност 18 972,00 лв.