Задължения на родителите

Задължения на родителите

Родителите имат следните задължения:

 1. Да осигурят редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование;
 2. Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската градина, успеха и развитието им в образованието и спазването на правилата.
 3. За да спазват правилника за дейността на ДГ „Валентина” и да съдействат за спазването му от страна на детето
 4. Да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот
 5. Да участват в родителските срещи
 6. Да се явяват в детската градина след покана на учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време
 7. Да оказват помощ и съдействие при обучението и възпитанието на децата и създават необходимите условия за това
 8. Да изграждат добри здравно-хигиенни и културни навици у децата, като не допускат посещения на детето в недобро здравословно и хигиенно състояние
 9. Да подбират и контролират телевизионните предавания, които гледат децата
 10. Да водят децата на време в ДГ и ги предават на учител или помощник – възпитател.
 11. Да уведомяват писмено, когато друг, освен тях, ще придружава детето в ДГ или обратно до вкъщи.
 12. Да не допускат децата да носят вкъщи чужди или на групата играчки
 13. Да не допускат децата да носят в ДГ скъпи играчки и ценни предмети – ДГ не носи отговорност за тях
 14. Да представят медицинска бележка от личен лекар, когато детето е отсъствало поради заболяване
 15. Да уведомяват медицинската сестра и ръководството за здравословни проблеми на детето и предоставят медицински документи, отразяващи реалното такова.
 16. В I и II група по желание подсигуряват на децата си учебни помагала.
 17. Родителите са длъжни да проявяват уважение към учителите и персонала на детското заведение.
 18. Родителите спазват изискванията и сроковете по изплащането на месечните такси. При не плащане на дължимите такси в предвидения срок, детето се отписва от ДГ.